وب مسافر مجید شیروی
رهایی از اعتیاد حق تمام کسانی است که دست خود را به نشان تسلیم و یاری گرفتن بالا برده اند  
قالب وبلاگ
لینک های مفید
جلسه چهاردهم ازدوره سیزدهم کارگاه های آموزشی عمومی مسافران کنگره 60نمایندگی سهروردی به نگهبانی کمک راهنمای محترم"مسافر محمدواستادی دیده بان محترم"مسافراحمدو دبیری"مسافرحسین"با دستور جلسه"نظم،انضباط واحترامروز پنج شنبه مورخ 10 بهمن ماه 1398 رأس ساعت 17 آغازبکار نمود.
می خوهیدخداوند برای ماچکاردیگری بکند وقتی درخلوت ودرهرجای دیگری خداراصدامی زنیم چگونه بایدصدایش رابشنویم که بگویدمن صدایت راشنیدم غیرازاین است که من بیایم کنگره وکنارشماقراربگیرم وپیامی به من بدهید،دستم رابگیریدیاآدرسی به من بدهید؟....
سخنان استاد:
ازخداوندبسیارسپاسگزارم که توفیق داددراین جلسه درمحضروخدمت شما عزیزان حضورداشته باشم امیدوارم که ازحضورونیروی شما بنده تهترین استفاده را ببرم انشاالله تشکروقدردانی می کنم ازهمه خدمتگزاران درکنگره.وهمه عزیزانی که قدمی برای اعتلای انسان برمی دارند.کنگره اعتقادداردهرکسی درهرجایگاهی خدمت می کندبیشترین بهره راکه خیلی هم ارزشمنداست خودشخص می برد.همه مادراین جایگاهی که هستیم را امیدوارم بدانیم.نکته ای که حائز اهمیت است این است که مانباید جایگاهها راباهم مقایسه کنیم. همان که می گوییم امیدوارم به جایگاه بالاتری برسی که هم ازنظردرونی خوب است هم از نظر بیرونی. چون فقط خداونداست که می تواندتشخیص بدهد چه جایگاهی از چه جایگاهی بالاتراست.این عنوانها وسازماندهی هایی که وجود دارد اینهابه جهت نظم وانضباط واحترام در سیستم ومجموعه است.
بایداینگونه هم باشد. کارکمک به انسانهابسیارارزشمنداست وکوچک نبینیم وخدمت دیگری را بالاتر ببینیم من به بعنوان یک عضو نمی توانم تشخیص بدهم که کی از کی بالاتر است. پس بهتراست در هرجایگاهی که هستیم قدم درست برداریم.بالاترین خدمت  سفراولی خدمت به خودش است .بالاترین رحمت خداوند هم شامل تک تک عزیزان از جمله بنده شده است.چه رحمتی ازاین بالاتر که من بادست خودم وباجهالت سبب بیماری خودم شدم.درسی دی هفته استادمی فرماینداین روش درمان برای کسانی نیست که مادرزادی روان باخته اند بلکه برای افرادی است که به جهت ناآگاهی ساختارخودشان را تخریب کرده اند. مصرف کننده شدن افراداز روی اختیار وتفکر است ولی تفکر غلط بوده است.
اگر قبول بکنیم یا نکنیم که روزگارکاری می کند که قبول کنیم وبایدبدانیم وبه این رای برسیم که تمام مسائل وساختارها از روی نظم وبادقت وحساب وکتاب بوجود آمده است حتی کسی که ازاین درواردمی شودفرستاده ای داردونیرویی پشتش هست.به اواجازه داده شده تاهدایت بشوداگرمی خواهی بدانی کجاایستاده ای ورحمت خداوندچقدرشامل تک تک ماشده که امیدوارم درذهن وتفکرمان این موضوع راحس کنیم.دراین جهان فیزیکی ماطبق فرموده آقای مهندس چهارصدمیلیون نفرمصرف کننده هستندکه رقم بسیاربالایی است ازاین چهارصدمیلیون پرونده یکی هم پرونده من وشمابوده است.به چه اجازه ایوباچه روشی پرونده ماجداشدوهدایت شدیم وازتاریکی خارج شدیم که اگراین موضوع رادرست حس کنیم به هیچ عنوان دچاربازیهای کودکانه نخواهیم شد.

به هیچ وجه یک نفرسفراولی به خودش اجازه نمی دهد که بعداز ساعت پنج به کنگره بیایدحتی دقیقه ای دیرنمی کند یا توجیهی برای ننوشتن سی دی نمی آوردمتوجه می شودکه سی دی را برای خودش می نویسد نه برای راهنما. می فهمدکه نوشتن سی دی باعث پیداشدن گره ومشکلات خودش می شود. می خوهیدخداوند برای ماچکاردیگری بکند وقتی درخلوت ودرهرجای دیگری خداراصدامی زنیم چگونه بایدصدایش رابشنویم که بگویدمن صدایت راشنیدم غیرازاین است که من بیایم کنگره وکنارشماقراربگیرم وپیامی به من بدهید،دستم رابگیریدیاآدرسی به من بدهید؟

انگارماهمه نماینده ایم وتجلی خوداو هستیم وقتی این مهم راحس کردیم به هیچ وجه اجازه نمی دهیم خللی در این مسیرواردبشودکه من به جای اصلی خودم برنگردم ونرسم.اگراین موضوع رادرک کردیم مزه رهایی راهم درک می کنی. ماهیچ راهی نداریم که اگربخواهیم به آرامش وآسایش برسیم مگررعایت نظم وانضباط .بایددرک ودریافت واحساس بکنیم که کل نظام هستی طبق یک نظم خاصی بناشده ومن هم که یک موجودی از همین هستی هستم وحیات دارم واین حیات بسیارارزشمنداست وارزشمنداست که مابدانیم پس ازمرگ حیاتی هست یانیست من فکرمی کردم که بگویم اگر نیست مسئله تکاملی اصلا تحقق پیدانمی کند.
تکامل یعنی وادی پنجم یعنی تسلیم به امرقدرت مطلق که آنهم طیف ودرجه داردوفردمتوجه بشودکه درکجای این طیف قراردارم یااصلا درطیف قراردارم یانه؟ سفراولی که سفرش را شروع می کندابتدای طیف قرارمی گیرد به شرطی که تسلیم امرروش دی اس تی وآموزه هاباشد. آقای مهندس قبلا به این روشنی که درسی دی روان باختگان اعلام کردند،نم گفتندکه منشا وتمام آموزشهای ما ازکتاب خداونداست وجز این کتاب چیز دیگری نیست که مااستفاده کنیم وهدایت شویم .ماچگونه زندگی کنیم که ازحال خوبی برخوردارباشیم. حال خوب روان متعادل.
بنابراین بایدتسلیم باشیم به موقع داروراکم کن سی دی بنویس مادچاربی نظمی شده ایم که باید برگردیم نظم یعنی اینکه فردبتواندکارها واهدافش را اولویت بندی کند وبدانداولویت اول کدام است؟ این اولویتهاباید عمودی تعیین شود نه افقی. اگراولویتها افقی تعیین شوند همه در یک راستا قراردارندوطرف هیچ موقع درمان نمی شود. اگر اولویتهاعمودی باشد می شود یک درمان وبقیه به ترتیب پایین قرارمی گیردکه آنها را با اولویت اولی می سنجدکه اگراین کاررا انجام بدهم به درمانم آسیب می زند یا نه که می شود نظم. انضباط یعنی احترام گذاشتن به قوانین.

کسی کهساعت پنج ونیم می آید آدم منضبطی نیست. وقطعا اولویت اولش درمان نیست. آدم مریضی که میلیاردها پول هم داشته باشدمحدود است در قفس است حالا با این وضع قفسش طلایی است.بعضی اوقات به ذهنتان می رسدکه بگویید این شخص نفسش از جای گرم در می آید .ماهم در پرقوسفرنکردیم یا ازکره دیگری نیامدیم. ما پوند ودلار نگرفتیم وسفرکردیم. ما هم مثل شما کاری که انجام می دهید انجام داده‌ایم و سفر کرده ایم محدودیتی که سفر اول ایجاد می کند برای ما هم ایجاد کرد، بالاترین فشار در زندگی من در سفر اول به من وارد شد اما اینقدر این سفر برای من اهمیت داشت که از همه مشکلات عبور کردم .

بهترین موقعیت کاری بعد از ۶ ماه رهایی برای من رقم خورد اما نپذیرفتم و تا ۲ الی۳ سال حجله این نپذیرفتن را از طرف اطرافیان داشتم اما ایستادگی کردم و به ایستادگی خودم افتخار می کنم چرا که بسیار تصمیم درستی گرفتم برای اینکه این کار برای من ارزشمند بوده و هست و خواهد بود. آن روزی که برای رهایی به تهران تشریف می برید تا جناب مهندس آن بند را قطع کند امیدوارم بفهمید که درمان یعنی چه و چقدر ارزشمند است و چه گوهری را پس می گیریم و خود من هم در ابتدا متوجه نمی شدم که چه گوهری را پس گرفتم به مرور زمان و با حضورم  متوجه شدم که چقدر این گوهر ارزشمند است و چقدر باید تلاش کنم که از این گوهر نگهداری کنم. به ما اجازه خروج از این تاریکی ها داده شد، اما همسفران چه؟


اینکه همسفران بگویند ما که مصرف کننده نبوده ایم اینجا چه کار می کنیم و کنگره هم بگوید سفر مسافران به همسفران ارتباطی ندارد! همین طور که خداوند اذن خروج از تاریکی ها را به خیلی از انسان های درگیر داده است، اذن خروج از تاریکی نادانسته های بسیار بسیار مهم از هستی و قوانین زندگی را هر کسی نمی‌دهد.اکنون بشما همسفران می‌گوید شما هم بیایید و در کناربقیه افراد درست زندگی کردن را یاد بگیرید. خیلی انسان ها هستند که می‌خواهند بفهمند. در یک پیام استاد سردار می‌فرمایند که خیلی از انسان ها می خواهند بفهمند ولی اجازه داده نمی‌شود قدر این موضوع را بدانیم که به ما اجازه فهمیدن داده شده است

چه چیزی را بفهمیم؟ چه کسی هستیم؟ ما خودمان را گم کرده ایم باید خودمان را پیدا کنیم، آدرس خودمان را به خودمان بدهند ،از نظر شخصیتی خودم را بشناسم در سی دی گمگشته وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که اصلاً گیج هستند ما به چه فکر می کنیم بقیه به چه می کنند. این منظم بودن یعنی اولویت، انضباط یعنی احترام به قوانین و آن کارهایی که یک فرد برای رسیدن به هدفش باید انجام بدهد و سپس احترام، محترم شمردن همدیگر، محترم شمردن جایگاه ها، هر کدام از ما در زندگی یک جایگاهی داریم مثل پدر، مادر، فرزند و همسفران هم جای خودشان خواهر، برادر، همسر.اگر آدم ها در یک خانواده نمی‌توانند با هم ارتباط مناسبی داشته باشند دلیلش فقط یک چیز است برای اینکه آن خانواده قائل به جایگاه نیستند بلکه قائل به نقش می باشند.

یعنی مثلاً پدر فقط نقش پدر خانواده را بازی می کند یا مادر و یا فرزند که این نقش ها می تواند مثبت باشد و یا منفی باشد. اما زمانی که قائل به جایگاه باشد جایگاه دیگر نقشی ندارد بلکه جایگاه مسئولیت دارد جایگاه هیچ نقشی ندارد مگر مسئولیت آن جایگاه. یعنی یک پدر یا یک شوهر، وقتی جایگاه پدر بودن را دارد این جایگاه برایش مسئولیت می آورد و باید به درستی آن مسئولیت را اجرا کند. اگر کسی دائماً اصطکاک دارد یعنی فقط نقش جایگاه را بازی می‌کند. یک سفر اولی که سفر خودش را شروع می‌کند ، مسئولیت سفرش را باید بپذیرد ،نقش یک سفر اولی را نباید بازی کند چرا که می‌تواند نقش یک سفر اولی منفی را بازی کند اما وقتی جایگاه یک سفر را اولی را داشته باشد این جایگاه برای او یک مسئولیت می آورد و آن مسئولیت تماماً بر پایه حرکت در مسیر ارزش هاست، که با پذیرفتن این مسئولیت کم کم اطلاعات جمع آوری می کند و خودش را به مرور رشد خواهد داد. این نکته بسیار مهمی است در برطرف کردن اصطکاکاتی که شخص دارد. یک مرزبان نمی تواند نقش یک مزبان را بازی کند بلکه بایستی جایگاه مرزبان را داشته باشد و به آن اهمیت بدهد وقتی یک پدر مسئولیت می‌پذیرد نکته بسیار مهم است که اگر فرزندش اشتباهی می‌کند به هیچ عنوان نباید آن اشتباه را جلوی جمع به روی بچه بیاورد و جلوی اعضای خانواده هم نباید او را زیر سوال برد،

بلکه باید تنهایی به او بگوید که کار اشتباهی که انجام داده ای چه عواقبی ممکن است داشته باشد .اگر یک فردی اشتباهی انجام می‌دهد نباید به شخصیت آن فرد خطشه‌ای وارد کنیم یک مثال ساده....اگر یک فردی اشتباهی مرتکب شد که البته هیچ یک از ما مبرا از اشتباه نیستیم به خاطر اون اشتباه باید روی فعل فرود بیاییم و شخصیت آن فرد را خدشه دارنکنید برای مثال یک بچه دیکته را نمره پایین می آورد، پدر و مادر تحقیق نمی کنند که چرا اینجوری شده و شخصیت بچه را خورد میکند که چقدر تو کودنی تو اصلاً آدم نمی شوی، اینجوری شخصیت بچه را کامل نابود کرده ایم. ما آمدیم اینجا که این کارها را یاد بگیریم تا آرامش داشته باشیم و به همدیگر احترام بگذاریم به قول آقای مهندس که می فرمایند من با اعمال و رفتارم جامعه را وادار می کنم که من به من احترام بگذارند آیا این کار را نکردند ،الان در کشور هر اتفاقی درباره اعتیاد بخواهد صورت بگیرد اول با آقای مهندس در میان می گذارند و این به خاطر اون جایگاه است.

ما در کنگره در سفر اول و چه در سفر دوم هر کاری که انجام می‌دهیم و هر قدمی که برمی داریم برای اینکه خودمان را بشناسیم اول خداوند را شاکر باشیم و سپس قدردان زحمات آقای مهندس باشیم که شما نمیدانید که کنگره چه جوری بود و حالا به جایگاهی رسیده و در آینده چه خواهد شد و این کار کوچکی نیست شما همین ساختاری که الان ما در آن نشسته ایم را ببینید به این مرتبی و به این تمیزی و باکلاسی هیچ جای دنیا نیست بنابراین این مرد بزرگ که دارد خوراک   درست زندگی کردن و این آموزش ها را از کلام الله بیرون می‌آورد و در اختیار من و شما قرار می دهد این کار کوچکی نیست من باید قدردان آن باشم که اگر رحمت خداوند نبود حرکت ایشان نبود ادامه حرکت ایشان نبود الان معلوم نبود که ما کجا بودیم اگر خانواده‌اش همراهی‌نمی کردند چه می شد؟

پس باید از خانواده آقای مهندس تشکر کرد که یک ساختار هستند البته نیاز به تشکر ما ندارند ولی من به عنوان یک انسان این را حس می کنم و باید تشکر کنم به هر نحوی که می توانم و لااقل اگر خدمتی نمی کنم آسیبی نرسانم و انسان‌ها را ناامیدنکنم. اگر درست سفر نکردم نگویم که کنگره به من جواب نداد، تو به کنگره جواب ندادی کنگره تمام مصرف کنندگان باروش دی اس تی کاملاً جوابگو است.من هر روز صبح که بیدار می شوم خدا را شکر می‌کنم و اولین چیزی که در ذهن من نقش می بندد تصویر آقای مهندس است و خواهد بود پس من این چیزی را که میبینم باور نداشته باشم پس چجوری خدایی را که نمی بینیم باور داشته باشیم و احساس کنیم این موضوع خیلی مهم است. امیدوارم که قدر همدیگر را بدانیم و به همدیگر فوق‌العاده احترام بگذاریم و اگر می‌خواهیم زندگی خوبی را کم کم و به تدریج تغییر در آن ایجاد کنیم.
آموزش‌های کنگره را گوش کنیم و اجرا کنیم و کاری به کسی نداشته باشیم از قالب خودمان بیرون نیایم اگر می بینید که اطراف شما کسی با شما نمی سازد منشاء آن در درون خودمان است اگر میبینی  کارتان صاف نمی شود منشاء آن در درون خودمان است و باید آن را اصلاح کنیم انسان خیلی موقع ها برای اینکه خودش را مطهر جلوه کند  بدیهای دیگران را می شمارد و خودش را نمی بیند باید بیرون بیاییم و ببینیم که خودمان چه کار کرده‌ایم . فرامین الهی  دست کسانی می رسد که تابع اجرای آن را داشته باشند و بتوانند تحمل کنند برای حرکت در مسیر عمل سالم باید از خواسته‌های خودش عبور کند تا به نتیجه برسد. باز هم باید شاکر خداوند باشیم که اجازه داد قدم‌هایی برای اصلاح خودمان برداریم و کمک حال دیگران باشیم و عشق واقعی این است که یک درمانده را درمان کنیم و این کار به بهترین شکل دارد در کنگره انجام می شود برای همه خدمتگزاران خواسته بهترین ها را دارم و امیدوارم که همه ما به آرامش و آسایش برسیم .

خدمتگزارانمرزبان کشیک


دعای کنگره60

نشست دیده بان محترم باکمک راهنمایان نمایندگینویسندگان:مسافرمحمود،مسافرامین و مسافرحمید.
عکس وارسال مسافرحسین
[ یکشنبه 13 بهمن 1398 ] [ 10:23 ق.ظ ] [ مسافر مجید شیروی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

تجربیات من در مورد درمان اعتیاد و همچنین درج مطالب مفید از زبان بزرگان و الگوهای درمان شده برای کسانیکه می خواهند از اعتیادبه مواد مخدر رها شده و به درمان قطعی ذر زمینه ی این مشکل عظیم برسند . سعی من در این وبلاگ نشان دادن راه درست و بدون بازگشت به مواد مخدر است چرا که آرزوی هر مصرف کننده ی خواستار رهایی از اعتیاد ، عدم وسوسه و عدم عود و اطمینان از ماندن در سلامتی و دوری از مواد مخدر و سایر تاریکی هایی است که دشمن اصلی آرامش در انسان است . تمام موارد گنجانده شده در وبلاگ بر مبنای علم و دانشی است که صد سال از علم کلیه پزشکان و محققین و سایر افرادی که در این حیطه مشغول فعالیت هستند جلو تر است و این پیش تاز بودن را مدیون فرشته ای به نام مهندس حسین دژاکام بنیان و نگهبان و استاد بزرگ کنگره شصت می باشیم .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic