وب مسافر مجید شیروی
رهایی از اعتیاد حق تمام کسانی است که دست خود را به نشان تسلیم و یاری گرفتن بالا برده اند  
قالب وبلاگ
لینک های مفید
((به نام نامی او))


سئوالات جهان بینی
- جهانبینی را تعریف کنید؟

 آنچه ما نسبت به کل هستی (جهان‌درون ‌و جهان‌بیرون) برداشت ، ادراک،  دریافت و احساس می‌نماییم ، جهان‌بینی نام دارد.
۲- جهانبینی درون را تعریف کنید؟

 جهان‌بینی درون شامل : ادراک و احساس و . . . ما  نسبت  به خودمان است.

۳- جهان‌بینی بیرون را تعریف کنید؟

 جهانبینی بیرون شامل : ادراک و احساس ما نسبت به تمام هستی است.

۴- کدام مقوله برای اولین بار در کنگره ۶۰ به عنوان یکی از پارامتر های درمان اعتیاد مطرح شد؟

 جهانبینی

۵-  اضلاع مثلث درمان در کنگره ۶۰ را نام ببرید؟

 اضلاع مثلث درمان اعتیاد، شامل جسم ، روان و جهان‌بینی است. بر اساس اعتقاد کنگره ۶۰ ، برای درمان بیماری اعتیاد لازم است تا هر سه مؤلفة فوق به تعادل برسد.

۶- برای به تعادل رسیدن جسم و روان چه مدت زمان لازم است؟

 در نوشتارهای کنگره ۶۰ آمده است : برای به تعادل رسیدن جسم و روان که همانند سوار و سوارکار هستند ۱۱ ماه وقت لازم است

۷- برای به تعادل رسیدن جهانبینی چه مقدار وقت لازم است؟

 برای جهان‌بینی مدتی غیر قابل پیش‌بینی وقت لازم است . در این نوشتار ما در پی کاوش و بررسی مقولة جهان‌بینی هستیم تا بتوانیم مثلث درمان را به شایستگی رسم نماییم .

۸-آیا مسئله جهانبینی فقط برای مصرف کنندگان مواد مخدر است؟

 مسئله فوق‌الذکر صرفاً به به مسافرین کنگره ۶۰ مربوط نمی‌باشد ، به بیان دیگر تمامی انسانها با آن سروکار دارند و برای رهایی و رسیدن به آرامش لازم و ضروری است که دانش خود را پیرامون مسئله جهان‌بینی ارتقاء بخشیم.

۹- در کنگره ۶۰ چند سفر وجود دارد؟نام ببرید؟

 در کنگره ۶۰؛  سه سفر مطرح شده است. ۱- از مصرف مواد مخدر تا قطع آن۲- از قطع مواد تا رسیدن به خود۳- از رسیدن به خود تا رسیدن به خالق خود

۱۰- منظور از سفراولدر کنگره ۶۰ چیست؟

 مربوط به دوستانی است که به جهت رهایی خویشتن خویش از بندهای اعتیاد حرکتی بسیار مهم را آغاز نموده‌اند.( از مصرف موادمخدر تا قطع آن)

۱۱- منظور از سفردوم در کنگره ۶۰ چیست؟و کدام دانش برای پیمودن آن لازم است؟

 از بی‌نیازی به موادمخدر شروع شده و تا رسیدن به خود ادامه می‌یابد این سفر بین مسافران و همسفران که تجربة مصرف موادمخدر نداشته‌اند مشترک می‌باشد. پیمودن سفر دوم بدون فراگیری دانش جهان‌بینی غیر ممکن می‌باشد .

۱۲- زمان لازم برای پیمودن سفر دوم چقدر است و به چه چیز بستگی دارد؟

 زمان لازم برای پیمودن این سفر غیر قابل پیش‌بینی است که براساس جایگاه فعلی انسان و میزان خواست و تلاش او در این سفر تعیین می‌گردد.

۱۳- منظور از سفر سوم در کنگره ۶۰ چیست؟

  از رسیدن به خود تا رسیدن به قدرت مطلق یا خالق خود ادامه دارد که زمان آن پایانی ندارد.

۱۴- مفهوم سفر را بنویسید؟

 سفر یعنی حرکت از یک مبدأ معلوم به یک مقصد معلوم . برای انجام یک سفر هم لازم است مبدأ مشخص باشد و هم مقصد‌ ، دانستن مبدأ حرکت به اندازة مقصد سفر حائز اهمیت است.

۱۵- چرا مسئله بیماری اعتیاد سالها غیر قابل حل بود؟

 مسئله بیماری اعتیاد به این دلیل سالها غیر قابل حل می‌نمود که مبدأ آن مشخص نبود ، یعنی ما نمی‌دانستیم در کجا هستیم !! چه قدر تخریب داریم ؟ تخریب در چه زمینه‌هایی رخ داده است ؟ آیا مشکل جسم است ؟ یا روان ؟
با روشن شدن صورت مسئله اعتیاد توسط مهندس‌دژاکام در واقع مبدأ سفر تعیین شد.

۱۶- در مقوله ارتباط جهانبینی با سفر ما با چه مفاهیمی سر و کار داریم؟ و مقوله های جهانبینی در این خصوص چگونه به ما کمک می‌کند؟

 در مقولة جهان‌بینی ما با مفهوم مبدأ ، مقصد و مسیر حرکت سروکار داریم. جهان‌بینی درون به ما کمک می‌کند تا جایگاه فعلی خویش و یا مبدأ خود را در کائنات که همان نقشه مورد نظر است پیدا نماییم و جهان‌بینی بیرون ما را در یافتن راه و مسیر حرکت تا رسیدن به مقصد یاری می‌نماید.

۱۷- جهان‌بینی درون را توضیح دهید؟

 این بخش مربوط به مقوله انسان می‌شود ، شناخت انسان و نیروهایی که با آنها سروکار دارد . شاید اکثریت شما بر این باور باشند که انسان شامل دو بخش است ، جسم و روح و برخی هم شاید صرفاً به اولی (جسم) اعتقاد داشته باشند.

۱۸- کنگره ۶۰ هم انسان را به چند بخش تقسیم می‌کند؟نام ببرید؟

 ۱ ـ صورآشکار انسان  ۲ـ صور پنهان انسان

۱۹- معنی صور چیست؟

 صور: صورت و اَشکال می‌باشد.

۲۰- صور آشکار چیست؟

 صور آشکار :آنچه قابل رویت است (جسم)

۲۱- صور پنهان چیست؟

  صور پنهان: آنچه قابل رویت نیست که شامل عقل ، نفس ، حس ، کالبدهای هفت‌گانة دیگر ، ذهن آرشیو و روح.

۲۲- دید کلی را تعریف کنید؟

در این مرحله بیشترین توجه ما مربوط به صورپنهان انسان می‌باشد شناخت هر کدام از این صور به کمک مدلهایی که ارائه می‌شود و ارتباط آنها با هم، می‌تواند دید وسیعی را در اختیار ما قرار دهد که ما به آن می‌گوییم: دیدکلی .

۲۳- بنای جهانبینی چگونه پدید می آید؟

 این صورپنهان همانند مواد اولیه جهان‌بینی هستند که از کنار هم قرار گرفتن این مواد بنای جهان‌بینی پدید می‌آید .

۲۴- نظریه دموکریتیوس را توضیح دهید؟

بیش از ۲ هزار سال از زمانی که دموکریتیوس در مورد اتم صحبت کرد می‌گذرد. براساس این نظریه هر گاه اجسام را ریزریز کنیم به جایی می‌رسیم که دیگر نمی‌توانیم این کار را ادامه دهیم یعنی به ذرات غیر قابل تفکیک می‌رسیم که اتم نام دارد.

۲۵- اتم یعنی چه؟

 اتم یعنی‌ غیرقابل ‌تجزیه

۲۶- تعریف نفسچیست و نشانه اش کدام است؟

 آنچه تعیین موجودیت می‌کند در ظاهر و باطن نفس نامیده می‌شود و نشانه‌اش این است که خواسته دارد .

۲۷- نفس را با چه نشانه‌ای می شناسیم؟

 خواسته‌های آن

۲۸- تمام خواسته های ما از چه قسمتی صادر می‌شود؟

 از قسمت نفس

۲۹-خواسته های نفس به چند دسته تقسیم می‌شوند، آنها را نام ببرید؟

 خواسته‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد ۱ـ معقول ۲ـ غیرمعقول

۳۰- مدل شهر وجودی در کتاب ۶۰ درجه چه چیزی را ترسیم می‌کند؟

 این مدل وضعیت جسم را در زمان بیماری اعتیاد ترسیم نموده است.

۳۱- نفس بر چه اساسی تقسیم بندی می‌شود؟

 براساس تنوع ذرات تشکیل دهنده نفس و ماهیت آنها

۳۲- مراحل نفس را نام ببرید؟

 نفس می‌تواند در یکی از سه مرحله باشد .۱- نفس اماره ۲- نفس لوامه ۳- نفس مطمئنه

۳۳ـ نفس‌ اماره را توضیح دهید؟

 مرتبه‌ای است که در آن شخصِ دارنده چنین نفسی بدون تفکر فرمانبردار خواسته‌های نفس است که البته عموم خواسته‌ها نامعقول می‌باشند ( اماره یعنی امر کننده) در این مرحله انسان دست به اعمالی می‌زند ولی درستی و نادرستی آنها برایش قابل تشخیص نمی‌باشد و شخص از انجام اعمال ناشایست خود ناراحت و پشیمان نمی‌شود و به عبارت دیگرآن چیزی که تحت عنوان وجدان از آن یاد می‌شود در این مرحله به چشم نمی‌خورد. در کلامُ الله شریف از چنین کسانی به صورت : اولائک کالانعام بَل هَم اضَل، یاد می‌شود یعنی آنان چهار پایانی هستند بلکه پایین‌تر.

۳۴- معنی نفس لوامه چیست؟

لوامه به معنی سرزنش‌کننده است یعنی نفس ملامت‌گر.

۳۵- نفس لوامه را توضیح دهید؟

در این مرحله انسانی که دارنده چنین نفسی است به مرحلة تشخیص قدم می‌گذارد و رفته‌رفته با پالایش‌های مداوم این تشخیص قوی‌تر و عمیق‌ می‌شود اگر عمل ناشایستی توسط شخصی که در چنین مرحله‌ای قرار دارد انجام شود در شخص احساس ناراحتی و سرزنش پدید می‌آورد. این احساس از حد بسیار ضعیف تا حد بسیار قوی گسترش می‌یابد ، مثلاً شخص باید حتماً قتل مرتکب شود تا احساس ناراحتی کند و شخص دیگر ممکن است با بلند صحبت کردن با عزیزانش ناراحت و پشیمان شود. هر دوی آنها در مرحله لوامه قرار دارند ولی این کجا و آن کجا !

۳۶- مراحل نفسانی به چه صورت هستند؟

مراحل نفسانی یک پله نیستند بلکه یک طیف می‌باشند یعنی شخص می‌تواند در مرتبه پایین‌ نفس لوامه یا در مرتبة بالای نفس لوامه قرار داشته باشد .

۳۷ـ نفس مطمئنه را توضیح دهید؟

همان طوری که از نامش پیداست مطمئنه از اطمینان می‌آید ، یعنی خواسته‌ها با اطمینان برگزیده و انتخاب می‌شوند و تنها به خواسته‌های معقول پاسخ داده می‌شود انسانی که دارندة چنین مرحلة نفسانی است به مرحله‌ای از تشخیص رسیده که می‌تواند درستی و نادرستی کلیه خواسته‌هایش را تشخیص می‌دهد و تنها خواسته‌های معقول را برگزیند . اصولاً خواسته‌های شخص در اثر پالایش‌های مداوم عموماً معقول هستند و شاید اندکی از آنها نامعقول باشند این مرتبه نفسانی بسیار تا بسیار با ارزش است و تنها اندکی از انسانها به آن راه یافته‌اند.

۳۸- مهمترین مسئله‌ای که همواره در مقوله فلسفه ، دین و جهان‌بینی مطرح بوده است، چیست؟

مهمترین مسئله‌ای که همواره در مقوله فلسفه ، دین و جهان‌بینی مطرح بوده است وجود خداوند یا خالق هستی است که آیا وجود دارد یا خیر؟ اگر وجود دارد دلایل اثبات آن چیست ؟

۳۹- به نظر شما می توان انسان‌ها را دل‌باخته نمود ؟

برخی از چیزها را می‌توان آموزش داد ولی همه چیز با آموزش به دست نمی‌آید زیرا بخشی از مهم‌ترین قسمت‌ها باید توسط خود افراد انجام شود . استاد ، معلم ، مربی و یا رب تنها آن چیزهایی را می‌توانند آموزش دهند که خواسته‌اش در ما موجود باشد و خواسته همانند دانه و یا هسته گیاه است باید دانه وجود داشته باشد تا مربی و استاد به ما راهنمایی دهد که چگونه آن را به درختی استوار و یا خوشه گندم تبدیل نماییم. پدید آوردن خواسته‌ها بر عهده ماست و در این مورد از استاد کاری بر نمی‌آید. استاد خردمند، خواست و یا دانه را در درون انسانها می‌بیند و می‌یابد هر چند که آنرا خودشان فراموش کرده باشند.

۴۰- چرا مربی دانا وقت خود را برای راهنمایی همه کس تلف نمی کند؟

مربی دانا می‌داند که در چه کسی خواسته وجود دارد و در چه کسی خواسته وجود ندارد و یا در حال شکل‌گیری است به همین خاطر بی‌خود وقت و انرژی خود را برای همه کس تلف نمی‌‌کند.

۴۱- قانون دوم یا قانون ذرات را توضیح دهید؟

ذرات تشکیل دهنده نفس که هر کدام دارای خواسته‌ای می‌باشند، همواره در تلاش هستند تا به گونه‌ای به خواسته‌های خود دست یابند . این تلاش دائمی است در این راه از روشهایی استفاده می‌کنند که برخی شایسته و برخی ناشایست است. باید خاطر نشان کنیم که با وجود اینکه نفس تعیین موجودیت می‌کند و دارای خواسته است و همینطور منشاء حرکت و تحرک در ما می‌باشد ، ولی پاسخ به خواسته‌های نفس و اجرای آنها در اختیار تفس نمی‌باشد در واقع فرمانهایی که اجرا کننده خواسته‌های نفس هستند ، از جایی دیگر صادر می‌شوند.

۴۲- جایگاه مغز در انسان چیست؟ چه کاری انجام می دهد؟

ممکن است این شبهه بوجود آید که جایگاه عقل مشخص می‌باشد و آن همین مغز ۵/۱ کیلو‌گرمی است که در جمجمه ما جای گرفته است برای رفع ابهام باید بگوییم مغزجزء صور آشکار انسان است و تنها اپراتور یا تبدیل کننده بسیار دقیق و پیچیده‌ است . در واقع مغز ابزاری است که آگاهی و ادزاک ما را از جای دیگری به کالبد فیزیکی یا جسم ما انتقال می‌دهد و با واکنشهای شیمیایی و سیکنالهای عصبی ، فرمان را برای جسم ما صادر می‌کند لذا یک تبدیل کننده بسیار حساس ، پیچیده و دقیق محسوب می‌شود

۴۳- به چه دلیل می توان گفت جایگاه عقل در مغز نیست؟

هر گاه جایگاه عقل در مغز می‌بود با مرگ و یا از بین رفتن مغز تمام رشته‌های ما پنبه می‌شد و چیزی از ما باقی نمی‌ماند که قابل توجه باشد . برای مثال تمام بزرگان ما که ظاهراً مرده‌اند و در جهان دیگر هستند ، اگر جایگاه عقل در مغز بود ، بایستی اکنون فاقد عقل باشند! بر اساس متن کلام الله ‌شریف : انسان در ‌‌حین مرگ توفی می‌شود یعنی به صورت تمام و کمال دریافت می‌شود پس جایگاه عقل در مغز نمی‌تواند باشد و اصولاً از جنس دیگری است که برای ما ناشناخته است.

دانایی فرمانروای بزرگ ، محدود است ولی در حال تغییر به جهت صعود و افزایش دانایی خود می‌باشد .
در واقع فرمانروای بزرگ یا عقل همه چیز را نمی‌داند ولی آن قدر دانا است که در مورد مسائلی که نمی‌تواند درستی و یا نادرستی آنها را تشخیص دهد ، حکم صادر نکند ! یعنی زمانی که مطمئن شد ، فرمان لازم را صادر می‌کند . بنابراین  ذرات نفس امر کننده برای رسیدن به خواسته‌های نامعقول و غیر منطقی خود ناچارند به گونه‌ای قضاوت عقل و یا ادراکش را مختل نمایند و یا این کار را با وارونه کردن مفاهیم توسط ابزارهایی که در موردش صحبت می‌کنیم ، فرمانروای بزرگ را به اشتباه بیاندازند.ذرات نفس امر کننده یا اماره کار خود را از سربازان دانایی یا نگهبانان قلعه آغاز می‌‌کنند تا به خود عقل ختم نمایند.

۴۴- مثلث دانایی را تعریف کنید؟

مثلثی است که از سه ضلع تشکیل شده است دقت کنید ، فقط از سه ضلع تشکیل شده است نه کمتر نه بیشتر . تفکر ، تجربه و آموزش ، سه ضلع این مثلث می‌باشند

۴۵- تفکر را تعریف کنید؟

حرکتی است از مجهول به معلوم و یا از یک مبداء به مبداء دیگر. این کار توسط عقل صورت می‌گیرد

۴۶- تجربهرا تعریف کنید؟

فرایند یا رویدادی است که ما آن را با تمام وجود یا بخشی از وجود خویش حس می‌‌کنیم و به انجام رسانده‌ایم و یا می‌رسانیم .

۴۷-چه چیزی در تجربه نقش اصلی را دارد؟

در تجربه ، حس نقش اصلی را دارد .

۴۸- چرا نقش حس در تجربه بسیار مهم است؟

در واقع از این جهت مهم است که در ما حسی را ایجاد می‌کند و این حس اولین شروع به کارگیری قوه عقل است

۴۹- اولین شروع به کار گیری قوه عقل چیست؟

حسی که در تجربه به ما دست می‌دهد

۵۰- نقش آموزشرا در دانایی توضیح دهید؟

در آموزش شخصی که قبلاً مسیری را پیموده و در آن مقوله خاص ، به دانایی رسیده است، ما را با مسیر آشنا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و راه را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد . همانند کاری که راهنمایان کنگره ۶۰ در مورد درمان اعتیاد انجام می‌دهند که خود یک فرایند بسیار مهم است.

۵۱- مفهوم مثلث دانایی را با توجه به شکل توضیح دهید؟

هر گاه کل مفاهیم و موضوعات هستی و عالم را در یک سطح بی نهایت بزرگ در نظر بگیریم (سطحی که ابعاد و عرض آن خیلی زیاد باشد یعنی بی انتها باشد ) و مثلث دانایی را روی همین سطح ترسیم نماییم ، مطالبی که در داخل مثلث ما قرار می‌گیرد موضوعاتی هستند که ما قادر به تشخیص درستی و یا نادرستی آنها هستیم و مطالبی که بیرون از آن قرار می‌گیرند مقولاتی هستند که ما از آنها سر در نمی‌آوریم ، یعنی نمی‌توانیم ماهیت ، درستی و نادرستی آنها را تشخیص دهیم.

۵۲- دانایی مؤثررا تعریف کنید؟

مثلثی است که اضلاع آن تفکر، تجربه، و آموزش هستند ولی هر سه آنها با هم برابر می‌باشند یعنی یک مثلث متساوی‌الاضلاع.
۵۳- رابطه مثلث دانائی و مثلث دانائی مؤثر را توضیح دهید؟

مثلث دانایی می‌تواند مختلف‌الاضلاع باشد ولی مثلث دانایی مؤثر بزرگترین مثلث متساوی‌الاضلاع است که می‌توانیم در درون این مثلث مختلف‌الاضلاع رسم نماییم. مقوله‌هایی که در داخل مثلث دانایی مؤثر قرار دارند علاوه بر اینکه بر ما آشکار و معلوم است قادر به اجرای آنها نیز هستیم، مثلاً می‌دانیم فلان کار نادرست است و در عمل هم آن را انجام نمی‌دهیم . با توجه به شکل، قسمتهایی که بیرون از مثلث دانایی مؤثر قرار دارند ولی درون مثلث دانایی می‌باشند مقولاتی هستند که ما تنها قادر به تشخیص درستی و یا نادرستی آنها هستیم ولی نمی‌توانیم آنها را به اجرا در آوریم . در دانایی مؤثر مطلبی که فوق العاده مهم است قدرت به اجرا در آوردن وعمل کردن است.

۵۴- بزرگترین مانع در برابر نفس اماره و یا در حالت کلی ذرات خواهان خواسته‌های نامعقول چیست؟

بزرگترین مانع در برابر نفس اماره و یا در حالت کلی ذرات خواهان خواسته‌های نامعقول ، همین دانایی است.

هر قدر دانایی به خصوص دانایی مؤثر نیرومندتر باشد در رسیدن به خواسته‌های نامعقول ذرات نفس ، همانند یک فیلتر (صافی) عمل می‌نماید و این ذرات در رسیدن به اهدافشان ناتوانتر و ضعیف می‌شوند. بنابراین ذرات خواهان خواسته‌های نامعقول یا نفس امر کننده در مرحله اماره که ما آنها را از این به بعد ذرات ناخالصی نیز می‌نامیم به دنبال این هستند که دانایی ما افزایش نیابد.

۵۵- هدف اساسی نیروهای بازدارنده و شیطان چیست؟

اصولاً تمام نیروهای بازدارنده اعم از ذرات ناخالصی یا شیطان و غیره برای رسیدن به خواسته‌هایشان یک هدف اساسی را دنبال می‌کنند و آن عدم رشد دانایی ماست. تا زمانی که دانایی ما بدون تغییر بماند همچنان با حقه‌ها فریب می‌خوریم و مدام اشتباه ما تکرار می‌شود و ما همچنان ناتوان در حل مسائل خود باقی می‌مانیم اگر هم از شر موضوعی خلاص شویم یک موضوع دیگر ما را اسیر خود می‌کند . به قول معروف: از چاله در می‌آییم و می‌افتیم توی چاه.

۵۶- تقسیم بندی مراتب دانایی را توضیح داده و نام ببرید؟

در نوشتارهای کلاسیک یا کهن ، سه مرتبه از شناخت و ادراک یاد شده و نوشته شده است که ما از آنها استفاده می‌کنیم. دو مرحله آن جزء دانایی محسوب می‌شود و یک مرحله آن جزء اطلاعات قرار می‌گیرد.

۱- علم‌الیقین ۲- عین‌الیقین ۳- حق‌الیقین

۵۷- علم الیقین را توضیح دهید؟

در واقع دانستن در مرتبه اطلاعات عمومی است؛ این گونه دانستن صرفاً در حد اطلاعات است و خیلی وقت‌ها برداشتی ، غلط و سطحی می‌باشد و نمی‌توان آن را جزو دانایی محسوب کرد تنها در حد اطلاعات عمومی است.

۵۸- عین الیقین را توضیح دهید؟

از این مرحله وارد دانایی می‌شویم ، تعدادی از مردم هستند که بدون ترس و با خیال راحت در کنار اموات زندگی می‌کنند ، می‌خوابند ، غذا می‌خورند ، که در واقع شغل آنها مرده شویی و قبرکنی است . این افراد در مورد اینکه مرده ترس ندارد و کاری نمی‌کند به عین الیقین رسیده‌اند . آنها این مسئله را حس کرده‌اند زیرا تجربه آن را دارند .

۵۹- حق الیقین  را توضیح دهید؟

به معنی یقین در مقام حقیقت است، یعنی یقین حقیقی ، به عنوان مثال در مورد مسئله بیماری اعتیاد بعضی‌ها یک چیزهائی جسته گریخته شنیده‌اند و یا مثلاً فیلمهایی در موردش دیده‌اند حالا درست یا غلط خدا می‌داند، شاید هم چند باری در چهارراه‌ها و بیغوله‌ها افراد بیچاره ژنده‌پوش وکثیفی را دیده باشند،با نام معتاد، و وجودشان مملو از تنفر و بیزاری ار چنین موجوداتی شده باشد که سر بار جامعه‌اند،بی‌اراده،دزد‌و(…)هستند ولی هیچکدام پا را فراتر از این نگذاشته‌اند که البته اگر اطلاعات درستی به آنها داده شود ، مفید فایده است وبسیار هم مؤثرمی‌باشد که متاسفانه اغلب چنین نیست،این مرتبه از دانستن همان علم‌الیقین است. برخی سالها با بیمار معتاد زندگی کرده‌اند،حالا در نقش پدر،مادر،فرزند،همسر،خواهر، برادر و… بوده‌اند و چه بسا سختی بسیاری هم متحمل شده باشند،همسری که سالها اعتیاد همسرش را به‌دوش کشیده و خرج خانه را در آورده وبا شکیبائی آبروداری کرده،در تجربه همسرش بسیار سهیم است. این دانستن در مورد اعتیاد می‌تواند از نوع عین‌الیقین باشدکه جزء دانائی است. اماخود بیمار اعتیاد یا معتاد ازهمه بیشتر اعتیاد را تجربه کرده ،‌ با تمام ذرات وجودش ومفهوم خماری برای اوبا مفهوم خماری برای رهگذرخیابان که تنها در مرتبه علم‌الیقین است فرق دارد. معتاد می‌تواند به درجه حق‌الیقین در مورد مسئله اعتیاد برسد،یعنی شرطش را دارد.
درمورد نحوه شکل‌گیری دانائی یک مثال می‌تواند بسیار سودمند باشد. دانشجویی در دانشگاه به آزمایشگاه می‌رود. استاد آموزش ابتدایی را می‌دهد. نحوه آزمایش ، هدف از آزمایش و …. دانشجو پس از آموزش، کار خود را شروع می‌کند و وسایل را فراهم می‌نماید. البته وسایل از پیش موجود می‌باشند. سپس آزمایش شروع می‌شود. در طول آزمایش دانشجو مدام نظاره‌گر است ، ارقام را یادداشت می‌کند و ابزارها را به نوبت تنظیم می‌کند و به آنچه روی می‌دهد به دقت نظاره می‌نماید و شش دانگ حواس او محو مراحل آزمایش است و به چیز دیگری توجه نمی‌کند ، در واقع نمی‌تواند توجه داشته باشد، باید در لحظه باشد؛ وگر نه باید از نو تکرار کند.

۶۱- فرآیند تجربه شامل چه پارامترهایی است؟

شاهد و جاذب پیام‌ها و سیگنال‌ها

۶۲- دانایی در زندگی پگونه اتفاق می‌افتد؟

در زندگی ، دانایی به همین طریق اتفاق می‌افتد. هر کسی بر مبنی خواسته‌اش آزمایش و یا آزمایشهای بخصوصی را انتخاب می‌کند ابتدا آموزش می‌بیند، وارد تجربه می‌شود ، تفکر می‌کند و در پایان رفع اشکال می‌شود و اگر ناقص بود ، دوباره قسمتهای ضعیف را تکرار می‌کند.

۶۳- به چه دلیل دلیل امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمایند:آن کس که دو روزش یکسان است متضرر شده است؟

زیرا دانایش در هر روز بدون تغییر مانده است . زمان سپری شده ، انرژی هم مصرف شده ولی چیزی برداشت نشده است.

۶۴- چگونه ممکن است ما از دریافت حس محروم شویم؟

ما باید ناظری تمام عیار باشیم، زمان ، زمان تجربه است ،‌نه چیز دیگر. اگر غیر از این باشیم از دریافت حس محروم می‌شویم و این هم مقوله‌ای است که بدان اشاره خواهد ش.

۶۵- حسرا تعریف کنید؟

حس یکی از صور پنهان است که تقریباً در همه جا می‌توانیم جای پایش را ببینیم و دنبال کنیم .حس اولین شروع به کار افتادن قوه عقل است ، حس در یک کلام نیرو است . در واقع هر نوع حسی یک نوع نیرو می‌باشد و همانند نیرو عمل می‌کند.

۶۶- انواع نیروها در طبیعت را نام ببرید؟

در طبیعت چهار نوع نیرو داریم که منشا کل پدیده‌ها و رویدادها همین چهار نیرو هستند .

۱- نیروی جاذبه ناشی از جرم۲- نیروی جاذبه و دافعه الکتریکی۳- نیروی هسته‌ای قوی۴- نیروی هسته‌ای ضعیف

۶۷- کمی درمورد نیروی جازبه توضیح دهید؟

تمام اجسام دارای جرم هستند و طبق قانون جاذبه تمام اجرام به هم نیرو وارد می‌کنند که این نیرو را به سمت یکدیگر می‌کشد و جذب می‌کند .

بین دو جرم سبک این نیرو اندک است ولی هر گاه دو جسم بزرگ باشند و یا لااقل یکی از آن ها بزرگ باشد ، آن وقت این نیرو قابل مشاهده است . سرتان را درد نیاورم ، تمام حرکت اجرام آسمانی بر اساس این نیرو است . اثر این نیرو بر روی اجسام (مثل اثر خورشید روی سیاره زمین) باعث پدید آمدن حرکت دورانی می‌شود ، گردش زمین به دور خورشید ، گردش ماه به دور زمین و یا ماهواره‌ها به دور زمین را همین نیروی جاذبه پدید آورده است .
از آن گذشته ، پدیده‌هایی نظیر جذر و مد دریاها و اقیانوسها ، اثر نیروی جاذبه ماه می‌باشد . اگر این نیرو وجود نداشت ، تمام اجرام آسمانی به حالت معلق در فضا بدون هیچ حرکتی باقی می‌ماندند ، حتی هیچ ستاره‌ای نمی‌توانست نور افشانی کند زیرا شرایط لازم برای واکنشهای هسته‌ای صرفا در اثر نیروی جاذبه پدیدار می‌شود .

خلاصه اینکه نه فصولی داشتیم ، نه شب و روزی ، اصلاً هیچ موجودی نمی‌توانست زندگی کند، چه رسد به اینکه متکامل هم بشوند.

۶۸- اهمیت رابطه حس و نیرو را توضیح دهید؟

اگر حس را معادل نیرو بگیریم، ‌می‌توانیم اهمیت آن را درک نماییم . حس در درون ما هم باعث حرکت و تحرک می‌شود و تاکنون هم شده است . اگر از ما انجام کاری را بخواهند و یا بخواهیم کاری را انجام دهیم ، ولی در پاسخ بگوییم حسش نیست! ، یعنی در واقع زمانی است که ما برای انجام آن کار نیروی لازم را در خود نمی‌بینیم و یا دشوار است که آن نیرو را در خودمان بیدار نماییم.

در این گونه موارد ، یا دست به آن کار نمی‌زنیم و یا با دشواری و ناراحتی آن کار را به انجام می‌رسانیم . همه چهار نیروی نام برده شده ،‌دو تاثیر عمده را در ما ایجاد می‌کند.یا ما را به سمت چیزی جذب می‌کند و یا از چیزی دور(دفع) می‌نماید. در واقع ما به سمت برخی کارها ، اشخاص یا اجسام جذب می‌شویم و یا از برخی کارها ، ‌اشخاص و اجسام دور می شویم

۶۹-بارهای الکتریکی ذرات را نام برده و توضیح دهید؟

البته می‌دانیم ذرات حاوی بار الکتریکی می‌توانند دو نوع بار داشته باشند .

الف: بار مثبت

ب: بار منفی

بار مثبت در اثر کمبود الکترون و بار منفی در اثر فزونی الکترون پدیدار می‌شود . بارهای هم‌نام یکدیگر را دفع می‌کنند و بارهای غیر هم نام یکدیگر را جذب می‌نمایند.

۷۰- تمایل یا عدم تمایل ما برای انجام کارها به چه چیز ارتباط دارد؟توضیح دهید؟

در هر صورت می‌توان گفت تمایل ما و یا عدم تمایل ما برای انجام کارها ، برقراری ارتباطات ، با حس ارتباط نزدیک و عمیقی دارد.

۷۱- برخی از بیماری هایی که به علت عدم وجود حس یا افزایش حس بوجود می‌آیند را نام ببرید و توضیح دهید؟

بیماری پوچی و افسردگی و حقارت در اثر کمبود و فقدان حس های بخصوصی در ما به وجود می‌آید و بیماری های جنون ، خودشیدایی، ‌سرگشتگی در اثر افزایش و تقویت برخی حسها می‌تواند بروز نماید .

۷۲- قوی شدن حس در انسان منجر به چه حالتی می‌شود؟

قوی شدن حس در انسان اگر ظرفیتش بوجود نیامده باشد باعث انفجار در ساختارهای ما یا انفجار سلولی می‌شود .

۷۳- عقل در تکامل مانند چیست؟چگونه؟

عقل در تکامل خود مانند ماشین تابع خود است و حس اولین شروع به کار گیری قوه عقل است .

مسافر خلیل

طبقه بندی: جهان بینی 1و2""""""""""""""""""""""،
برچسب ها: کنگره60.درمان اعتیادبه انواع موادمخدر،
دنبالک ها: وب مسافر خلیل ملایی،
[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 01:20 ب.ظ ] [ خلیل ملایی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

تجربیات من در مورد درمان اعتیاد و همچنین درج مطالب مفید از زبان بزرگان و الگوهای درمان شده برای کسانیکه می خواهند از اعتیادبه مواد مخدر رها شده و به درمان قطعی ذر زمینه ی این مشکل عظیم برسند . سعی من در این وبلاگ نشان دادن راه درست و بدون بازگشت به مواد مخدر است چرا که آرزوی هر مصرف کننده ی خواستار رهایی از اعتیاد ، عدم وسوسه و عدم عود و اطمینان از ماندن در سلامتی و دوری از مواد مخدر و سایر تاریکی هایی است که دشمن اصلی آرامش در انسان است . تمام موارد گنجانده شده در وبلاگ بر مبنای علم و دانشی است که صد سال از علم کلیه پزشکان و محققین و سایر افرادی که در این حیطه مشغول فعالیت هستند جلو تر است و این پیش تاز بودن را مدیون فرشته ای به نام مهندس حسین دژاکام بنیان و نگهبان و استاد بزرگ کنگره شصت می باشیم .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic